Stichting GIGA

Begeleid wonen

» Aanmelding / Wachtlijst

Wachtlijst

Om tot de wachtlijst te kunnen worden toegelaten gelden de volgende voorwaarden
en procedures:

  1. hoofddiagnose ASS
  2. een indicatie beschermd wonen van de gemeente
  3. een normale begaafdheid
  4. screening door het UMCG met positief resultaat ( zie te volgen procedure)
  5. het hebben van een begeleidingsvraag
  6. het accepteren van begeleiding en zich houden aan de huisregels
  7. een redelijke zelfredzaamheid
  8. leeftijd vanaf 23 jaar
  9. de bewoner is bereid de financiële verplichtingen door een derde mee te laten beheren waarbij bewindvoering de voorkeur heeft. Ten aanzien van de niet financiële verplichtingen wordt mentorschap gewenst geacht.

Over deze laatste voorwaarde zal t.z.t. voorlichting gegeven worden, waarbij zowel de redenen van invoering als de verschillende vormen waarop deze plaats kunnen vinden de revue passeren. Daarnaast wordt gestreefd naar een ‘match’ met de huidige kandidaten.

De te volgen procedure in 4 stappen

1.  Twee leden van de zorgcommissie zullen u bezoeken of u bij een van de moeders thuis ontvangen, om met u wederzijds informatie uit te wisselen. Vervolgens laat de zorgcommissie weten of de toelatingsprocedure wat GIGA betreft kan worden voortgezet. Ook van uw kant wordt een reactie verwacht: of u met GIGA verder wilt.

2. Als dat van beide kanten zo is, informeert de zorgcommissie de locatiecoordinator van ons wooninitiatief, geeft informatie door en vraagt de locatiecoordinator in te schatten of de juiste zorg kan worden geboden. Er is soms al een ontmoeting met haar voor we verder gaan in de procedure. Als zij meent dat de goede zorg kan worden geleverd, volgt stap 3.

3. De kandidaat zoekt contact met het team van WIJ in de gemeente waar hij/zij woonachtig is. Hij/zij verzoekt daar om een Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner via MEE Groningen. Aangeraden wordt een zg. brede ondersteuning aan te vragen.
Een MEE consulent(e) zal contact zoeken met de eventuele kandidaat en na een gesprek, dat ingaat op de ondersteuningsvraag in de meest brede zin, besluiten of de kandidaat kan worden voorgedragen voor de screening om te wonen bij GIGA.
De consulent(e) kan ook ondersteunen bij het aanvragen van een (her) indicatie. De kandidaat moet de gemeente verzoeken een indicatie Beschermd Wonen te af te geven.

4. De screening wordt uitgevoerd door het UMCG, drs. E. Horwitz, en richt zich op medisch/psychische aspecten en gedrag en op de hoeveelheid en aard van de noodzakelijke ondersteuning. Het UMCG meldt het resultaat van de screening aan MEE en dan zal MEE de eventuele kandidaat informeren en de zorgcie./bestuur van GIGA.

Bij een positieve bevinding ontvangt hij/zij vervolgens een inschrijfformulier van de secretaris van GIGA en wordt hij/zij geacht € 50,– te betalen voor inschrijfkosten. Daarna ontvangt hij/zij de Statuten van de Stichting GIGA en het Huishoudelijk Reglement. Dan staat de kandidaat op de wachtlijst en kan hij/zij als aangeslotene de algemene vergaderingen en de informele bijeenkomsten bijwonen. Bovendien wordt van de nieuwe kandidaat verwacht dat hij/zij als toekomstige bewoner zo veel mogelijk deelneemt aan de gezamenlijke activiteiten. Tevens wordt de locatiecoordinator geïnformeerd. Zij zal contact opnemen om gegevens op te vragen en de kandidaat ook op de wachtlijst van de JP vd Bent Stichting plaatsen.