Stichting GIGA

Logo

Aanmelding / Wachtlijst > Uitgebreide omschrijving

GIGA is een kleinschalig wooninitiatief voor mensen met ASS en een normale begaafdheid. Er is een wachtlijst waarvoor kandidaten zich kunnen aanmelden.  Als men in GIGA wil komen wonen moet men een procedure doorlopen met zes stappen. Op deze pagina vindt u deze procedure, en de nodige achtergrondinformatie, uitgebreid beschreven.

GIGA bewoners profiel

De kandidaat heeft als hoofddiagnose ASS; een normale begaafdheid; is bij aanmelding tussen 23 en 40 jaar oud; heeft een WLZ-indicatie; heeft een begeleidingsvraag van minimaal 7 uren per week bij de zorgverlener waarmee de Stichting GIGA een overeenkomst heeft; accepteert begeleiding en houdt zich aan huisregels; heeft een redelijke zelfredzaamheid; is in staat verantwoordelijkheid te dragen voor eigen veiligheid; is zelfstandig in staat tot persoonlijke verzorging en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden (veelal met aansturing); is bereid de financiële verplichtingen door een derde mee te laten beheren, waarbij bewindvoering de voorkeur heeft; bewoner heeft enig inzicht in zijn/haar beperking; bewoner heeft een respectvolle houding tegenover medebewoners; bewoner is bereid met enige regelmaat deel te nemen aan activiteiten van de groep; bewoner heeft een bezigheid: baan, studie, daginvulling buitenshuis.

Rol betrokken partijen

De belangrijkste partijen bij de toelating van de kandidaten zijn:De kandidaat. Deze moet een diagnose ASS hebben met een normale begaafdheid. Hij/zij moet voldoen aan hetgeen in het Huishoudelijk Reglement in art. 9 vermeld staat en bereid zijn de nodige overeenkomsten aan te gaan. Tijdens de procedure laat de kandidaat zich vergezellen door zijn/haar ouder(s) of mentor. De kandidaat moet bij het CIZ een WLZ-indicatie GGZ-Wonen aanvragen. 

Het Bestuur van de Stichting GIGA. De commissie Werving en Selectie is het aanspreekpunt bij de toelatingsprocedure. Zij beoordeelt of de kandidaat past bij de huidige bewoners en voldoet aan de eisen voor toelating. Het Bestuur beslist over de toelating conform het Huishoudelijk Reglement en doet de voordracht voor bewoning aan de woningcorporatie. Het bestuur vraagt een kopie of inzage in de indicatie.

 

De Kandidaat zelf vraagt de verwijzer, (meestal de huisarts), om een verwijzing naar de specialistische GGZ van INTER-PSY, t.a.v. mw. dr. Els Blijd-Hoogewys, klinisch psycholoog.

 

De screener INTER-PSY beoordeelt de problematiek van de kandidaat. Daarbij gaat het in eerste instantie om (her)diagnostiek van de ernst van de autisme klachten en de behandelings- en begeleidingsbehoeften. Er wordt ook gekeken naar zowel psychiatrische, verslavings- en/of gedragsproblematiek. Tevens wordt beoordeeld of de kandidaat gezien zijn/haar beperking, kan voldoen aan de wijze waarop in het GIGA-complex wordt gewoond.

 

De zorgverlener. De door de stichting GIGA gekozen zorgverlener richt zich op het bepalen van de juiste ondersteuning en het uitvoeren van het op te stellen ondersteuningsplan.

 

De woningcorporatie. Nijestee verhuurt de woning aan de door de Stichting GIGA voorgedragen bewoner.

Aanmeldprocedure in zes stappen

1. Aanmelding Commissie Werving en Selectie

De verwijzer, meestal een begeleider, ouders, huisarts, meldt de belangstellende aan voor eventuele bewoning in GIGA bij de commissie Werving en Selectie. De leden van die commissie maken kennis met kandidaat en ouders/mentor. In het gesprek staat de vraag centraal of er een mogelijke match is met de bestaande bewonersgroep. Ook wordt er dan algemene informatie gegeven over het wonen in het complex en er wordt gevraagd naar de achtergrond van de kandidaat.

2. Gesprek met de zorgverlener

Bij akkoord vanuit de commissie Werving en Selectie wordt er met de zorgverlener in kaart gebracht wat de zorgvraag is en of de zorgverlener die zorg kan leveren. Er vindt een intake plaats, waarbij men de ASS-diagnose en eventuele andere (psychiatrische) problematiek in kaart brengt. Voorts worden de behandelings- en begeleidingsbehoeften in kaart gebracht. Er volgt een advies m.b.t. een “match” met de bestaande bewonersgroep. Bij een positieve uitkomst brengt de zorgverlener verslag uit aan de kandidaat, zijn ouders/mentor en de commissie Werving en Selectie.

3. Aanmelding bij INTER-PSY

Als men in GIGA wil komen wonen moet men een positief screenings rapport overleggen. INTER-PSY, een GGZ instelling in Groningen, voert deze screening uit. De commissie Werving en Selectie van GIGA kondigt de kandidaat aan bij INTER-PSY (hiervoor kan het document toestemmingsverklaring gebruikt worden). Daarna vraagt de kandidaat zijn / haar huisarts om een verwijzing en meldt kandidaat zich aan bij INTER-PSY om de intake procedure te volgen. De kosten voor de screening zijn voor de ziektekostenverzekering van de aspirant bewoner. Dit telt mee voor het verplichte eigen risico Aanmeldingsprocedure intake INTER-PSY (pas na akkoord en aanmelding vanuit GIGA)
De kandidaat vraagt zijn/haar huisarts om een verwijzing naar INTER-PSY, Verl. Meeuwerderweg 5, 9723 ZM, Groningen, tav mw. dr. Els Blijd-Hoogewys. Email: aanmeldingen@inter-psy.nl.  De kandidaat meldt zich aan en zorgt voor een papieren of digitale aanmeldingsbrief van de huisarts.In de aanmelding door de huisarts moet vermeld staan:

 

 • dat het betreft een verwijzing naar Specialistische GGZ van INTER-PSY t.a.v. mw. Els Blijd-Hoogewys, klinisch psycholoog,
 • dat het gaat om (her) diagnostiek van de ernst van de autisme klachten en de behandelings-en begeleidingsbehoeften,
 • dat de screening nodig is omdat de kandidaat is aangemeld voor het wonen in het GIGA wooninitiatief voor mensen met ASS,
 • de persoonlijke contactgegevens van de aspirant bewoner en ook van de ouders/verzorgers inclusief telefoon en/of mail.

 

4. Screeningsonderzoek INTER-PSY

De aanmelding wordt bekeken en dan volgt een intake bij een klinisch psycholoog. Dit gebeurt doorgaans binnen enkele maanden (in de praktijk vaak binnen 8 weken), afhankelijk van de wachttijden. Het secretariaat stuurt een uitnodiging voor het 1e gesprek aan de kandidaat en ouders/verzorgers. Vermeld bij contact met INTER-PSY steeds dat het gaat om “Screening voor GIGA” t.a.v. Els Blijd-Hoogewys.

Bij het 1e gesprek met INTER-PSY gelieve mee te nemen rapportages van eerdere hulpverlening (diagnostiek, hulpverleningsgeschiedenis etc.). Verder de ingevulde  Checklist ‘Wonen met autisme’ .

 

De duur van het traject is 8-10 weken. Doorgaans zijn er 3-4 gesprekken. Het is wenselijk dat ouders/verzorgers bij alle gesprekken met de aspirant bewoner aanwezig zijn.

 

 • 1e gesprek: inventarisatie van eerdere hulpverlening en problematiek; vragenlijsten uitdelen en uitleg van de procedure. Bij het 1e gesprek gelieve mee te nemen rapportages van eerdere hulpverlening (diagnostiek, hulpverleningsgeschiedenis etc.). Verder de ingevulde  Checklist ‘Wonen met autisme’ .
 • 2e gesprek: ontwikkelingsanamnese (vragen over vroege ontwikkeling); vragenlijsten innemen.
 • 3e gesprek: adviesgesprek (of vervolg intake).

* Els Blijd-Hoogewys wordt betrokken bij de intake procedure en is indien nodig bij minimaal 1 van deze gesprekken aanwezig als supervisor.

 

Na afloop van het adviesgesprek worden er 2 documenten meegegeven aan de kandidaat:

 • 1.  een volledig intake verslag voor aspirant bewoner en ouders;
 • 2. een A4tje met de screeningsconclusie geadresseerd aan het bestuur van de Stichting GIGA. Onderstaand adres zal hiervoor gebruikt worden in de aanhef:  Het bestuur van de Stichting GIGA. T.a.v. dhr. N. Mulder, secretaris Stichting GIGA, de Reden 18, 9244 AD Beetsterzwaag.

5. GIGA bestuur beslist over toelating

Het bestuur van GIGA beslist over de toelating. Een positief resultaat van de screening is hiervoor een voorwaarde, maar geen garantie.
De procedure bij de toelating als bewoner
We kunnen er vanuit gaan dat het Bestuur van GIGA en de locatiecoördinator van de zorgverlener op de hoogte zijn dat er een appartement vrij komt. Er kan veel of weinig tijd verstreken zijn tussen plaatsing op de wachtlijst en kandidaat zijn voor bewoning. In beide gevallen moet gecontroleerd worden of:

 • de kandidaat nog positief staat t.o.v. het wonen in de woonvoorziening van GIGA,
 • of er belangrijke wijzigingen zijn in de medische toestand van de kandidaat,
 • of de ondersteuningsvraag nog klopt en of een herindicatie nodig is.

 

Als het bestuur beslist heeft dat de kandidaat wordt toegelaten ontvangt de kandidaat een inschrijfformulier van de secretaris van GIGA. Diegene wordt geacht €50,– te betalen voor inschrijfkosten. Daarna ontvangt de kandidaat de Statuten van de Stichting GIGA en het Huishoudelijk Reglement.

Vanaf dat moment staat de kandidaat op de wachtlijst en kan hij/zij als aangeslotene de algemene vergaderingen en de informele bijeenkomsten bijwonen. Bovendien wordt van de nieuwe kandidaat verwacht dat die als toekomstige bewoner zoveel mogelijk deelneemt aan de gezamenlijke activiteiten.

Als een kandidaat op de wachtlijst heeft gestaan en er een appartement vrij komt:

 

 • Een lid van de commissie Werving en Selectie van de Stichting GIGA meldt de kandidaat op de wachtlijst dat er een plaats vrij is en wanneer hij/zij nog belangstellend is dat de secretaris van de Stichting met de kandidaat en zijn/haar ouder/mentor een afspraak zal maken voor een gesprek.
 • Wanneer de kandidaat nog belangstellend is maakt de secretaris een afspraak voor een gesprek met bestuursleden van de Stichting GIGA (secretaris en lid commissie Werving en Selectie) en stuurt ter voorbereiding van dit gesprek de nodige informatie toe.
 • Er vindt een gesprek plaats. Er wordt gecontroleerd of de kandidaat nog positief staat t.o.v. het wonen in de woonvoorziening van GIGA.
 • Indien dit gesprek positief verloopt wordt de kandidaat doorverwezen naar de zorgverlener.
 • De zorgverlener bespreekt zorgaspecten (gewenste ondersteuning, indicatie, financiering) met de kandidaat bewoner/ouders

6. Woningcorporatie Nijestee

 

Als er een appartement vrij komt, dan is de gang van zaken als volgt:

 • Indien de zorgverlener meent dat de gevraagde zorg kan worden geleverd, dan draagt de secretaris van de Stichting GIGA de nieuwe bewoner voor bij woningcorporatie Nijestee.
 • De woningcorporatie neemt contact op met de kandidaat bewoner en ouder/mentor voor het maken van een afspraak ter bespreking/tekening van de huurovereenkomst van het appartement.
 • Zodra de huurovereenkomst getekend is kunnen de overige zaken door de bewoner afgewikkeld worden (overnemen goederen vorige bewoner, regeling huurtoeslag, etc.)
Categorie(ën):  Kernwoord(en):