Stichting GIGA

Logo

Zorgvisie

Opgesteld door betrokken ouders/mentoren

Uitgangspunten: De zorgvisie zal worden gebruikt als basis/handvat in overleg met instanties, voor de zorgverlener (m.b.t. aanpassen van zorgtaken en aanstellen van personeel) en als informatiebron voor toekomstige bewoners. In het persoonlijke ondersteuningsplan wordt de specifieke ondersteuning van de individuele bewoner nader uitgewerkt.

Vooronderstellingen: Autisme spectrum stoornissen (ASS) zijn niet te genezen, wel te begrijpen. Vraaggerichte zorg is onvoldoende omdat de ASS’er niet tijdig om zorg vraagt. De zorgverlener zal voortdurend de vinger aan de pols moeten houden.

 1. De doelstelling van de woonvorm is primair om voor de bewoners – diagnose ASS, jong volwassenen, normaal/hoog begaafd – een thuis te scheppen dat vertrouwd, veilig en geborgen is en geschikt is voor levensbestendig wonen.
 2. Hierdoor wordt een verbetering / stabilisering van de kwaliteit van het leven van de bewoners beoogd en wordt vereenzaming en verwaarlozing voorkomen, waardoor ze tevens een zinvolle bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.
 3. Daartoe dient de begeleiding zich – altijd met goedvinden van de bewoner – te richten op het accepteren en hanteren van de stoornis en de specifieke beperkingen die deze met zich meebrengt in het dagelijkse leven. Dit voor alle levensdomeinen: wonen, sociaal netwerk, gezondheid, tijdsbesteding en financiën. De zorg kan individueel/(deels) collectief verleend worden door de zorgverlener waarmee de Stichting Giga een overeenkomst heeft, of die door de bewoner persoonlijk is aangezocht.
 4. De begeleiding – in het bijzonder die waarmee de Stichting GIGA een overeenkomst heeft – heeft tot doel om de zorg ontwikkelingsgericht te leveren. De begeleiding is als een medicijn, voldoende, op het juiste moment en op de juiste manier, passend bij de bewoner en de levensfase.
 5. Dit betekent dat de zorgverlener:
  • op een positieve wijze vraag gestuurd en proactief handelt;
  • enthousiasmeert vanuit de grondgedachte dat talenten en capaciteiten moeten worden aangesproken en niet de beperking centraal moet staan;
  • in staat is dat hij/zij zich met aandacht en betrokkenheid in kan leven in de al dan niet uitgesproken behoeften van de bewoner;
  • het juiste abstractieniveau heeft om de bewoners in hun behoeften te ondersteunen, door voldoende algemene ontwikkeling en professionele kennis;
  • oplossingsgericht en flexibel is en buiten de gebaande paden durft te werken als dit nodig is voor de bewoner;
  • voortdurend zoekt naar een evenwicht tussen eigen verantwoordelijkheid / sociale zelfredzaamheid van de bewoner en het bieden van ondersteuning. Hiervoor is afstemming nodig tussen bewoner, zorgverlener en ouder(s)/mentor(en).
  • zich hierbij richt op wat de bewoner nodig heeft en uitgaat van de levensdomeinen wonen, sociaal netwerk, gezondheid, tijdsbesteding en financiën. In het persoonlijk ondersteuningsplan worden de specifieke behoeften van de bewoner nader uitgewerkt.

Gedacht kan worden aan:

 • het ondersteunen van de organisatie van het huishouden, zoals het plannen en organiseren van het schoonmaken, inkopen, post afhandelen e.d.;
 • aandacht voor / ontwikkelen / onderhouden / stabiliseren van de sociale contacten, zowel in de woonvorm als daarbuiten; het bevorderen van activiteiten samen met de bewoners en het begeleiden bij de organisatie en uitvoering van door de bewonerscommissie collectief aangedragen activiteiten;
 • behulpzaam te zijn bij het bedenken en in stand houden van een bevredigende invulling van de tijdsbesteding;
 • ondersteuning bij het participeren in de maatschappij, door begeleiding aan te bieden naar het zoeken van (vrijwilligers)werk / dagbesteding of onderhouden van contacten hiermee, inclusief de begeleiding t.a.v. de sociale en praktische vragen die thuis spelen n.a.v. dit onderwerp;
 • het begeleiden van de (jong)volwassene naar een volgende levensfase;
 • het observeren en volgen van de mentale en fysieke gezondheid, begeleiding bij het consequent innemen van medicijnen, contact opnemen met ouders/mentoren en/of hulpdiensten indien nodig.

Bij dit alles is stabiliteit en voorspelbaarheid erg belangrijk voor ASS’ers. Daarom wordt dringend gestreefd naar vaste zorgverleners voor de individuele bewoner en zoveel mogelijk continuïteit in invalkrachten.

Categorie(ën):  Kernwoord(en):