Stichting GIGA

Begeleid wonen

Aanmelding / Wachtlijst > Uitgebreide omschrijving

Procedure plaatsing wachtlijst en toelating bewoning van wooninitiatief Giga alsmede Screening bij INTER-PSY voor aspirant bewoners van wooninitiatief Giga

Giga is een kleinschalig wooninitiatief voor mensen met ASS en een normale begaafdheid. Als men in Giga wil komen wonen moet men een positief screenings rapport overleggen. INTER-PSY, een GGZ instelling in Groningen, voert deze screening uit. Er vindt een intake plaats,waarbij men de ASS- diagnose en eventuele andere (psychiatrische) problematiek in kaart brengt. Er volgt een advies m.b.t. een “match”met de bestaande bewonersgroep. De kosten voor de screening zijn voor de ziektekostenverzekering van de aspirant bewoner. Dit telt mee voor het verplichte eigen risico. Uiteindelijk besluit het bestuur van de Stichting Giga over toelating tot bewoning in het wooninitiatief.

Giga bewoners profiel

De kandidaat heeft als hoofddiagnose ASS; een normale begaafdheid; is bij aanmelding tussen 23 en 40 jaar oud; heeft een begeleidingsvraag van minimaal 7 uren per week bij de zorgverlener waarmee de Stichting Giga een overeenkomst heeft; accepteert begeleiding en houdt zich aan huisregels; heeft een redelijke zelfredzaamheid; is in staat verantwoordelijkheid te dragen voor eigen veiligheid; is zelfstandig in staat tot persoonlijke verzorging en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden (veelal met aansturing); is bereid de financiële verplichtingen door een derde mee te laten beheren, waarbij bewindvoering de voorkeur heeft; bewoner heeft enig inzicht in zijn/haar beperking; bewoner heeft een respectvolle houding tegenover medebewoners; bewoner is bereid met enige regelmaat deel te nemen aan activiteiten van de groep; bewoner heeft een bezigheid: baan, studie, daginvulling buitenshuis.

Rol betrokken partijen De belangrijkste partijen bij de toelating van de kandidaten zijn: De kandidaat. Deze moet een diagnose ASS hebben met een normale begaafdheid.

Hij/zij moet voldoen aan hetgeen in het Huishoudelijk Reglement in art. 9 vermeld staat en bereid zijn de nodige overeenkomsten aan te gaan. Tijdens de procedure laat de kandidaat zich vergezellen door zijn/haar ouder(s) of mentor. Bij het WIJ-team van Groningen moet de kandidaat een WLZ-indicatie Beschermd Wonen aanvragen.

Het Bestuur van de Stichting Giga. De zorgcommissie is het aanspreekpunt bij de toelatingsprocedure. Zij beoordeelt of de kandidaat past bij de huidige bewoners en voldoet aan de eisen voor toelating. Het Bestuur beslist over de toelating conform het Huishoudelijk Reglement en doet de voordracht voor bewoning aan de woningcorporatie.Het bestuur vraagt een kopie of inzage in de indicatie. De kandidaat zelf vraagt de verwijzer,(meestal de huisarts), om een verwijzing naar de specialistische GGZ van INTER-PSY (zie hieronder).

De screener INTER-PSY beoordeelt de problematiek van de kandidaat. Daarbij gaat het in eerste instantie om diagnostiek. Er wordt ook gekeken naar zowel psychiatrische, verslavings- en/of gedragsproblematiek. Tevens wordt beoordeeld of de kandidaat gezien zijn/haar beperking, kan voldoen aan de wijze waarop in het Giga-complex wordt gewoond.

De zorgverlener. De door de stichting Giga gekozen zorgverlener richt zich op het bepalen van de juiste ondersteuning en het uitvoeren van het op te stellen ondersteuningsplan.

De woningcorporatie. Nijestee verhuurt de woning aan de door de Stichting Giga voorgedragen bewoner.

De procedure voor plaatsing op de wachtlijst

De verwijzer, meestal een begeleider of de ouders, verwijst de belangstellende voor een appartement in het Giga- complex naar de zorgcommissie van de Stichting Giga.

De leden van de commissie Werving en selectie en de belangstellende + ouder of mentor maken kennis. In het gesprek staat de vraag centraal of er een mogelijke match is. Ook wordt door de commissie algemene informatie over het wonen in het complex gegeven en wordt er gevraagd naar de achtergrond van de kandidaat.

Bij positieve uitkomst wordt de belangstellende en zijn/haar ouders/mentor door de commissie verwezen naar de zorgverlener voor een informatief gesprek. De zorgverlener brengt verslag uit aan de commissie Werving en selectie van de Stichting Giga en aan de kandidaat en ouders/verzorgers.

Aanmeldingsprocedure INTER-PSY

 • De kandidaat vraagt zijn/haar huisarts om een verwijzing naar INTER-PSY, Verl. Meeuwerderweg 5, 9723 ZM, Groningen, tav mw. dr. Els Blijd-Hoogewys. Email: info@inter-psy.nl. De kandidaat meldt zich aan en zorgt voor een papieren of digitale aanmeldingsbrief van de huisarts.
 • In de aanmelding door de huisarts moet vermeld staan: – dat het betreft een verwijzing naar Specialistische GGZ van INTER-PSY t.a.v. mw. Els Blijd- Hoogewys, klinisch psycholoog,
  • dat het gaat om (her) diagnostiek van de ernst van de autisme klachten en eventuele andere psychiatrische problematiek,evenals de behandelings-en begeleidingsbehoeften,
  • dat de screening nodig is omdat de kandidaat is aangemeld voor het wonen in het Giga wooninitiatief voor mensen met ASS,
  • de persoonlijke contactgegevens van de aspirant bewoner en ook van de ouders/verzorgers inclusief telefoon en/of mail.
  • N.B. geef a.u.b. aan wie INTER-PSY kan benaderen voor een afspraak: groningen@inter-psy.nl

De aanmelding wordt bekeken en dan volgt een intake bij een gezondheidszorgpsycholoog. Dit gebeurt doorgaans binnen enkele weken. Het secretariaat stuurt een uitnodiging voor het 1e gesprek aan de kandidaat en ouders/verzorgers. Vermeld bij contact met INTER-PSY steeds dat het gaat om “Screening voor Giga” t.a.v. Els Blijd-Hoogewys.

De intake procedure bij INTER-PSY *duur van het traject is 8-10 weken. Doorgaans zijn er 3-4 gesprekken. Het is wenselijk dat ouders/verzorgers bij alle gesprekken met de aspirant bewoner aanwezig zijn. 1e gesprek: inventarisatie van eerdere hulpverlening en problematiek; vragenlijsten uitdelen en uitleg van de procedure. 2e gesprek: ontwikkelingsanamnese (vragen over vroege ontwikkeling); vragenlijsten innemen. 3e gesprek: adviesgesprek (of vervolg intake). * Els Blijd-Hoogewys is bij minimaal 1 van deze gesprekken aanwezig als supervisor. * na het adviesgesprek worden er 3 documenten verstuurd aan de kandidaat: 1. een volledig intake verslag voor de aspirant bewoner; 2. een verkort verslag voor de zorgverlener t.b.v. indicatiestelling en/of begeleiders; 3. een A4tje met de screeningsconclusie om te overhandigen aan het bestuur van de Stichting Giga.

Belangrijk voor aspirant bewoners en ouders Bij het 1e gesprek met INTER-PSY gelieve mee te nemen rapportages van eerdere hulpverlening (diagnostiek, hulpverleningsgeschiedenis etc.). Verder de ingevulde checklist “Wonen met Autisme”. Autisme wonen met autisme november 2011 pdf.

Als de kandidaat een tijd op de wachtlijst heeft gestaan, moet er gecontroleerd worden:

*of de kandidaat nog positief staat t.o.v. het wonen in de woonvoorziening van Giga, * of er belangrijke wijzigingen zijn in de medische toestand van de kandidaat, * of de ondersteuningsvraag nog klopt en * of er een herindicatie nodig is.

De gang van zaken is dan als volgt:

Als je op de wachtlijst hebt gestaan:

 1. Een lid van de zorgcommissie van de Stichting Giga meldt de kandidaat op de wachtlijst dat er een plaats vrij is en wanneer hij/zij nog belangstellend is dat de secretaris van de Stichting de kandidaat en zijn/haar ouder/mentor een afspraak zal maken voor een gesprek.
 2. Wanneer de kandidaat nog belangstellend is maakt de secretaris een afspraak voor een gesprek met bestuursleden van de Stichting Giga (secretaris en lid zorgcommissie) en stuurt ter voorbereiding van dit gesprek de nodige informatie toe.
 3. Er vindt een gesprek plaats. Indien dit gesprek positief verloopt wordt de kandidaat doorverwezen naar de zorgverlener.
 4. De zorgverlener bespreekt zorgaspecten (gewenste ondersteuning, indicatie, financiering) met de kandidaat bewoner/ouder.
 5. De zorgverlener doet verslag aan het bestuur van de Stichting Giga.

In alle gevallen:

 1.  Indien de zorgverlener meent dat de gevraagde zorg kan worden geleverd, dan draagt de secretaris van de Stichting Giga de nieuwe bewoner voor bij woningcorporatie Nijestee.
 2. De woningcorporatie neemt contact op met de kandidaat bewoner en ouder/mentor voor het maken van een afspraak ter bespreking/tekening van de huurovereenkomst van het appartement.
 3. Zodra de huurovereenkomst getekend is kunnen de overige zaken door de bewoner afgewikkeld worden (overnemen goederen vorige bewoner, regeling huurtoeslag, etc.).
Categorie(ën): | | Zoekwoord(en): | |